ODDZIAŁY ORAZ PLACÓWKI
Stowarzyszenia


UWAGA!!!

W lutym 2016 roku uruchamiamy pierwszą placówkę ambulatoryjną i stacjonarną na terenie Piły. Będzie to miejsce o charakterze placówki dziennej oraz stacjonarnej dla osób dotkniętych problemem uzależnienia narkotykowego. 


PROGRAM LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH


Realizowany przez :
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Arka Noego” w Pile

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”- Punkt Pomocy oraz Placówka stacjonarna

Nasz program jest metodą leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym jednostki.
W ramach projektu „Bezpieczna Przystań” prowadzony jest Punkt Pomocy – placówka ambulatoryjna dla osób uzależnionych od narkotyków oraz placówka stacjonarna. W ramach funkcjonującego Punktu Pomocy udzielana jest kompleksowa pomoc oferująca szeroki wachlarz porad kierowanych zarówno do osób eksperymentujących z narkotykami bądź od nich uzależnionych, jak również do ich całych rodzin. Klienci projektu korzystają z oferowanej pomocy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 12 –20. Natomiast placówka stacjonarna jest placówką całodobową. Dzięki realizacji przedsięwzięcia „Bezpieczna Przystań” możliwe jest przeciwdziałanie i zapobieganie patologii społecznej głównie po przez motywowanie osób uzależnionych do zmiany swoich postaw jak również diagnozowanie problemu i określanie ścieżki indywidualnego jego rozwiązania.

Założenia teoretyczne programu:

 Praca merytoryczna w placówce oparta jest na założeniach wspólnot terapeutycznych. Dużą rolę  przykłada się w niej do budowania wspólnoty kierującej się określonymi prawami
 i  ceremoniałem wypracowanym przez pacjentów i kadrę ośrodka. Oprócz terapii istotne też jest rozwijanie zainteresowań i sposobów samorealizacji podopiecznych.

Podstawowymi założeniami udzielanej pomocy są:

 dobrowolność pobytu w ośrodku

 przyjęcie odpowiedzialności za przebieg udzielanej pomocy

 wiara w możliwość odniesienia sukcesu w walce z nałogiem z pomocą grupy terapeutycznej

 praca nad sobą w obszarach: psychologicznym, społecznym, biomedycznym, duchowym,  poprzez realizację i trening w różnych zadaniach stawianych przez kadrę na podstawie ogólnej, oraz
 na  bieżąco koordynowanej diagnozy pacjenta; zakładamy, że tylko całościowa praca na wszystkich wymienionych poziomach jest warunkiem powodzenia udzielanej pomocy,

zindywidualizowanie leczenia (czasowe i merytoryczne).

Program udzielanej pomocy  jest wynikiem 20 lat doświadczeń w pracy z ludźmi uzależnionymi – inspirowany jest także doświadczeniami innych ośrodków tego typu, a szczególnie ośrodków prowadzanych przez Stowarzyszenie MONAR. 

Cele programu :

  Uzależnienie od środków psychoaktywnych spostrzegane jest jako zaburzenie o złożonej etiologii, obejmujące behawioralną, poznawczą i emocjonalną sferę funkcjonowania jednostki. Celem   
 
terapii w aspekcie psychologicznym jest przyjęcie przez jednostkę nowej tożsamości poprzez zmianę negatywnych wzorców zachowań, myślenia, odczuwania, które predysponują do brania
  narkotyków.     
  W sferze funkcjonowania społecznego kładzie się nacisk na rozwijanie odpowiedzialności i stylu życia wolnego od narkotyków. Uważamy, że pomyślna integracja rodzin i osób uzależnionych  

 
oraz zmian w społecznym i psychologicznym funkcjonowaniu jednostki stanowi warunek i sukces w powrocie do zdrowia.  W udzielanej pomocy bierze udział rodzina,  która przechodzi grupy
  edukacyjne i grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych uzależnieniem.         

 

Celami szczegółowymi są:

   zdobycie umiejętności tworzenia prawidłowych relacji z ludźmi 

   wykształcenie mechanizmów radzenia sobie z nawrotami choroby

   nabycie umiejętności twórczego i zdrowego spędzania czasu wolnego

   nauczenie prawidłowego stosunku do pracy

   wypracowanie asertywnej postawy wobec otoczenia.

   przywrócenie zdrowych relacji z rodziną

   Odbiorcy programu:

   Klient : osoba uzależniona od środków narkotykowych i alkoholu w wieku od 15 lat do 30 lat.

  Planowana liczba osób objętych programem:
  Punkt Pomocy – ilość nie jest określona.
  Placówka stacjonarna – 10 osób

   Kryteria kwalifikacji do programu:

   Pacjenci rekrutowani są przez działania terapeutów ulicznych, przez Punkty Konsultacyjne z terenu całego kraju, 
  oddziały detoksykacyjne, poradnie uzależnień. Są  również kierowani na   leczenie orzeczeniem sądów lub zgłaszają
  się sami bezpośrednio do ośrodka.

  

  

   

CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI

PUNKT POMOCY
ul. Podchorążych 1
64-920 Piła


tel. 62/599 40 17
 


 

Wioletta Żybort - mgr administracji, prawnik.
W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty ds. uzależnień.
Kontakt:  tel. +48 501 168 065

Artur Amenda - Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień, Dyplomowany Lektor w zakresie uzależnień.
Kontakt:  tel. +48 783 186 204

Punkt czynny:
wtorek , czwartek od 15.00 do 20.00


Zakres działań:

Problemy uzależnień:

Przyjmowani będą osoby bez ograniczeń wiekowych

 1. Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

 2. Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

 3. Pomoc indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

 4. Pomoc indywidualna dla rodzin osób uzależnionych

 5. Pomoc indywidualna dla osób używających narkotyki lub alkohol

 6. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

 7. Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

 8. Konsultacje psychologiczne

 9. Terapia indywidualna dla rodziców lub osób z problemami uzaleznień


  Istnieje możliwość wykonania testu na obecność narkotyku w organizmie.

PUNKT POMOCY
dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

Małgorzata Suchańska
-
Certyfikat dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie (Ministerstwo Sprawiedliwości), Instruktor Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji, Asystent osób niepełnosprawnych, Opiekunka Środowiskowa, Certyfikowany Streetworker w środowisku osób bezdomnych.
Kontakt:  tel. 607 531 481

W punkcie tym raz w tygodniu dyżur pełnią profesjonaliści (specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, psycholog, pedagog). Osoby te udzielają oni porad prawnych i psychologicznych oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych występujących w rodzinie, głównie dot. przemocy i wykorzystywania dzieci.

Zakres działań:
 
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

PUNKT POMOCY
Pomoc terapeutyczna skierowana do rodziców, dzieci i całych rodzin.

Julita Żybort
- mgr pedagog, psycholog,
terapeuta systemowy WTTS w trakcie certyfikacji,
Kontakt:  tel. 606 820 845

 

Zakres działań:
 
 • terapia indywidualna
 • terapia rodzin, doradztwo rodzinne
 • terapia dzieci i młodzieży
 • terapia małżeńska, par
 • konsultacje psychologiczne, diagnoza
 • wsparcie grupowe
 • trening umiejętności wychowawczych
    


Instytucje z którymi współpracujemy : 
Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
Kontakt:
Aneta Markiewicz
tel. kom. 695 621 965
email: arkanadziei@gmail.com
www.arkanadziei.org.pl


Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
dla Młodzieży Uzależnionej

Siedziba: 42-200 Częstochowa,ul.Rejtana 7 b
tel: 034 363 97 57 , tel/fax 034 363 97 54
e-mail : cztps@wp.pl
http://www.cztps.gre.pl/index.php?module=page&action=show&id=3&parent=0

Fundacja "Wyzwanie Nadziei"
Ośrodek RETO

43-220 Bojszowy
ul. Szyszkowa 21
Tel/fax 32 218 97 33
http://www.reto.com.pl/


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień

i Współuzależnienia w Wieruszowie"

98-400 Wieruszów ul. Kępińska 53  tel.  62 78 40 017